5 – Anulowanie i zwroty

5.1 Kupujący jest uprawniony do anulowania Zamówienia na Produkty Niestandardowe poprzez powiadomienie Sprzedającego o anulowaniu w ciągu 30 dni od daty odbioru lub dostawy. Takie powiadomienie można przesłać telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą do Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia wady lub wady Towaru Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałym problemie w momencie dostawy lub zaraz po jej zakończeniu.

5.2 W przypadku anulowania Kupujący zwróci Towar Sprzedającemu na własny koszt, chyba że Towar zostanie zwrócony z powodu wadliwości, niewłaściwego towaru lub z powodu nieodpowiedniej wymiany przez Sprzedawcę, w którym to przypadku Sprzedawca pokryje koszty zwrotu z zastrzeżeniem możliwości wyznaczenia przewoźnika.

5.3 Jeśli Kupujący chce anulować zamówienie na Produkty na zamówienie, musi to zrobić przed potwierdzeniem zamówienia. Produktów niestandardowych nie można zwrócić po potwierdzeniu zamówienia.

5.4 W przypadku, gdy Kupujący zwróci Sprzedawcy towary z przyczyn innych niż te, które są wadliwe lub wadliwe, Sprzedawca przyjmie niechciane produkty wyłącznie według własnego uznania w ciągu 14 dni od dostawy. Towar musi być nieotwarty i nadający się do sprzedaży.

5.5 Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia, że wszelkie Towary zwracane Sprzedawcy są bezpiecznie i bezpiecznie zapakowane, aby zapewnić, że zostaną zwrócone w stanie nieuszkodzonym i nadającym się do ponownej sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego za wszelkie Towary, których nie może odsprzedać z powodu nieprzestrzegania przez Kupującego punktu 6.5. Poza zamówieniami na próbki towarów, zwykle dostarczane bezpłatnie, towary nie są wysyłane ani sprzedawane na zasadzie próbnej lub zwrotnej.

5.6 Po otrzymaniu zwróconego towaru Sprzedający zaksięguje lub zwróci Kupującemu wartość towaru, z zastrzeżeniem punktów 5.3 – 5.5.

6 – Gwarancja i odpowiedzialność

6.1 Reklamacja Kupującego oparta na jakiejkolwiek wadzie jakości, ilości lub stanu Towarów zostanie zgłoszona Sprzedawcy zgodnie z klauzulą 5 lub (jeśli wada lub awaria nie była widoczna po rozsądnej kontroli) w ciągu 7 dni o wykryciu wady lub awarii, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy. Jeżeli dostawa nie zostanie odrzucona, a Kupujący nie powiadomi o tym Sprzedawcy, Kupujący nie ma prawa do odrzucenia Towaru, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za taką wadę lub awarię, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny tak, jakby Towar został dostarczony zgodnie z umową.

6.2 Zaleca się kontrolę towaru niezwłocznie po otrzymaniu dostawy. Uszkodzenie lub krótką dostawę należy zgłosić Sprzedawcy w ciągu trzech dni. Towary, które zostały odrzucone jako uszkodzone, muszą być opatrzone podpisem „Towar odrzucony uszkodzony” na dokumentacji dostawy przewoźnika; Towary, które zostały przyjęte, ale są uszkodzone, muszą być opatrzone podpisem „Towar uszkodzony”; Towary, które są krótkie, muszą być opatrzone podpisem „Towar otrzymany jako krótki”, a Kupujący musi zmienić liczbę dostarczonych pozycji w dokumentacji dostawy przewoźnika. Uszkodzone lub krótkie dostawy nie mogą być oznaczone jako „Niezaznaczone” w dokumentacji dostawy przewoźnika. Uwaga: Jeśli dokumenty przewoźnika nie zostaną prawidłowo podpisane dla uszkodzonych lub krótkich dostaw, spowoduje to unieważnienie odpowiedzialności umownej Sprzedającego na tych warunkach, a Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania Kupującemu za uszkodzony lub krótki towar.

6.3 W przypadku, gdy Kupujący powiadomi Sprzedającego, że istnieje uzasadnione roszczenie w odniesieniu do któregokolwiek z Towarów, Sprzedawca po otrzymaniu zwróconego towaru zidentyfikuje wadę lub uszkodzenie i sprawdzi towar w inny sposób. Sprzedawca może według własnego uznania wymienić, naprawić lub zwrócić Kupującemu cenę Towaru, w którym to przypadku Sprzedawca nie ponosi dalszej odpowiedzialności wobec Kupującego. Jeśli okaże się, że towar jest w dobrym stanie bez wad, zostanie on zwrócony sprzedawcy na koszt sprzedawcy. Dla jasności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utratę zysków, niedogodności administracyjne, rozczarowanie, straty pośrednie lub następcze lub szkody wynikające z jakiegokolwiek problemu związanego z Towarem i nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek pieniądze Kupującemu w ramach rekompensaty innej niż jakikolwiek zwrot dokonany na podstawie niniejszych Warunków. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa konsumenta ani nie ma na celu wykluczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Ciebie za świadome wprowadzenie w błąd.

6.4 Gwarancja udzielana jest przez Sprzedającego na następujących warunkach:

  • 6.4.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe w dostawie dostarczonej przez kupującego.
  • 6.4.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania, nienormalnych warunków pracy, siły zewnętrznej, szkód spowodowanych przez Kupującego lub jakąkolwiek inną osobę lub szkód spowodowanych przez niewłaściwe instalacja, użytkowanie, modyfikacja lub naprawa Towarów.
  • 6.4.3 W przypadku produktów, do których dołączona jest karta gwarancyjna strony trzeciej, karta musi zostać wypełniona i zwrócona do surstromming.shop w ciągu trzydziestu dni od otrzymania produktów. Jeśli karta gwarancyjna nie zostanie dostarczona w ciągu trzydziestu dni, gwarancja może utracić ważność.
  • 6.4.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powyższej gwarancji, jeżeli całkowita cena za Towar nie została zapłacona przed upływem terminu płatności.
  • 6.4.5 Gwarancja nie obejmuje części, materiałów lub wyposażenia, które nie zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę.
  • 6.4.6 Powyższa gwarancja udzielana jest wyłącznie Kupującemu i nie podlega przeniesieniu na żadną osobę trzecią.