5 – Annulering en retourzendingen

5.1 De koper heeft het recht om de bestelling voor niet-aangepaste producten te annuleren door de verkoper binnen 30 dagen na de datum van afhaling of levering hiervan op de hoogte te stellen. Een dergelijke kennisgeving kan worden gedaan door te bellen, faxen, e-mailen of te mailen naar de verkoper. Als er een defect of defect in de Goederen is, moet de Koper de Verkoper op de hoogte stellen van het probleem op het moment van levering of zo snel daarna.

5.2 Bij annulering zal de koper de goederen op eigen kosten aan de verkoper retourneren, tenzij de goederen worden geretourneerd omdat het defecte, onjuiste goederen zijn of vanwege ongeschikte vervanging door de verkoper, in welk geval de verkoper de kosten van het retourneren voor zijn rekening neemt. onder voorbehoud van het kunnen benoemen van de vervoerder.

5.3 Indien de koper een bestelling van op maat gemaakte producten wil annuleren, dient dit te gebeuren voordat de bestelling wordt bevestigd. Op maat gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd nadat uw bestelling is bevestigd.

5.4 Wanneer de koper goederen aan de verkoper retourneert om andere redenen dan dat de goederen defect of defect zijn, zal de verkoper alleen naar eigen goeddunken ongewenste producten accepteren binnen 14 dagen na levering. De goederen moeten ongeopend en in verkoopbare staat zijn.

5.5 De koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle goederen die aan de verkoper worden geretourneerd, veilig en stevig worden verpakt om ervoor te zorgen dat ze onbeschadigd en geschikt voor wederverkoop worden geretourneerd. De verkoper behoudt zich het recht voor om de koper kosten in rekening te brengen voor goederen die hij niet kan doorverkopen omdat de koper deze clausule 6.5 niet naleeft. Behalve voor aanvragen voor voorbeeldgoederen, die meestal gratis worden geleverd, worden goederen niet verzonden of verkocht op proef- of retourbasis.

5.6 Bij ontvangst van de geretourneerde goederen zal de verkoper de waarde van de goederen aan de koper crediteren of terugbetalen, met inachtneming van de artikelen 5.3 – 5.5.

6 – Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Een claim van de koper die is gebaseerd op een defect in de kwaliteit, kwantiteit of staat van de goederen moet binnen 7 dagen aan de verkoper worden gemeld in overeenstemming met clausule 5 of (waar het defect of de storing niet duidelijk was bij een redelijke inspectie). van de ontdekking van het defect of de storing, maar niet langer dan 30 dagen vanaf de datum van levering. Als levering niet wordt geweigerd en de koper de verkoper niet dienovereenkomstig op de hoogte stelt, heeft de koper niet het recht om de goederen te weigeren en is de verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijk defect of defect, en is de koper verplicht de prijs te betalen alsof de Goederen waren geleverd in overeenstemming met het contract.

6.2 Inspectie van goederen direct na ontvangst van een levering wordt aanbevolen. Schade of tekortkomingen moeten binnen drie dagen aan de verkoper worden gemeld. Goederen die als beschadigd worden geweigerd, moeten worden ondertekend voor “Goederen geweigerd beschadigd” op de afleveringspapieren van de vervoerder; Goederen die worden geaccepteerd maar beschadigd zijn, moeten worden ondertekend voor “Goederen beschadigd”; Goederen die te kort zijn, moeten worden ondertekend voor “Te weinig ontvangen goederen” en de Koper moet het aantal geleverde items op de afleveringspapieren van de vervoerder wijzigen. Beschadigde of tekortschietende leveringen mogen niet worden ondertekend als “Niet gecontroleerd” op de afleveringspapieren van de vervoerder. Opmerking: als het papierwerk van de vervoerder niet correct is getekend voor beschadigde of tekortschietende leveringen, maakt dit de contractuele aansprakelijkheid van de verkoper onder deze voorwaarden ongeldig en behoudt de verkoper zich het recht voor om te weigeren de koper te crediteren voor de beschadigde of gebrekkige goederen.

6.3 Wanneer de koper de verkoper informeert dat er een geldige claim is met betrekking tot een van de goederen, zal de verkoper bij ontvangst van de geretourneerde goederen de fout of schade identificeren en de goederen op andere wijze inspecteren. De verkoper mag de prijs van de goederen naar eigen goeddunken vervangen, repareren of aan de koper terugbetalen, in welk geval de verkoper geen verdere aansprakelijkheid jegens de koper heeft. Als de goederen in goede staat en zonder defect blijken te zijn, worden ze op kosten van de verkoper teruggestuurd naar de verkoper. Voor alle duidelijkheid: de verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper voor winstderving, administratief ongemak, teleurstelling, indirecte of gevolgschade of schade die voortvloeit uit een probleem met betrekking tot de goederen en is niet aansprakelijk voor enige geld aan de Koper als compensatie anders dan enige restitutie onder deze Voorwaarden. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument en is ook niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de verkoper jegens u voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken uit te sluiten.

6.4 De garantie wordt door de verkoper verleend onder de volgende voorwaarden:

  • 6.4.1 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken aan de goederen die zijn ontstaan bij de levering door de koper.
  • 6.4.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek dat het gevolg is van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, externe krachten, schade veroorzaakt door de koper of een andere partij, of schade veroorzaakt door onjuiste installatie, gebruik, wijziging of reparatie van de Goederen.
  • 6.4.3 Voor producten waarbij een garantiekaart van een derde partij is meegeleverd, moet de kaart binnen dertig dagen na ontvangst van het product of de producten worden ingevuld en teruggestuurd naar surstromming.shop. Als de garantiekaart niet binnen dertig dagen is ontvangen, kan de garantie komen te vervallen.
  • 6.4.4 De verkoper is niet aansprakelijk onder de bovenstaande garantie als de totale prijs voor de goederen niet op de vervaldag is betaald.
  • 6.4.5 De garantie strekt zich niet uit tot onderdelen, materialen of apparatuur die niet door Verkoper zijn vervaardigd.
  • 6.4.6 Bovenstaande garantie wordt uitsluitend aan de Koper gegeven en is niet overdraagbaar aan derden.