1 – Handelsvoorwaarden – Definities

“Koper” betekent de persoon of het bedrijf die de offerte van de verkoper voor de verkoop van de goederen accepteert of wiens bestelling voor de goederen door de verkoper wordt geaccepteerd.

“Goederen” betekent de goederen (inclusief een deel van de goederen of onderdelen daarvoor) die de verkoper moet leveren in overeenstemming met deze voorwaarden.

“Bestelling” betekent de aanvaarding door de koper van de offerte van de verkoper voor de goederen of de bestelling die door de verkoper voor de goederen is geplaatst, hetzij door middel van de catalogus van de verkoper of de website die de koper accepteert.

“Producten op maat” betekent alle producten die zijn besteld door of geleverd aan de Koper en die ofwel op maat zijn gemaakt of zijn besteld bij een derde partij, of die zijn aangepast om te voldoen aan specifieke vereisten die door de Koper zijn bepaald.

“Niet op maat gemaakte producten” betekent alle producten die geen op maat gemaakte producten zijn.

“Verkoper” betekent dat Surstromming.shop een in Zweden geregistreerd bedrijf is – Contactgegevens zijn: E-mail: support@surstromming.shop.

“Voorwaarden” betekent de standaard verkoopvoorwaarden zoals uiteengezet in dit document en omvat eventuele speciale voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de verkoper en de koper. Deze voorwaarden regelen de verkoop van de goederen die door de verkoper aan de koper worden verkocht, zoals vermeld op het bestelformulier op de website of catalogus van de verkoper en waar de goederen worden geleverd als gevolg van de aanvaarding van de offerte door de koper. Het ingevulde bestelformulier of de offerte samen met de voorwaarden vormen de volledige en enige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de verkoop van de goederen en vormen een juridisch bindend contract tussen de partijen.

2 – Prijs en betaling

2.1 Als de koper een bestelling plaatst via de website van de verkoper, via e-mail of per post, wordt de te betalen prijs voor de goederen overeengekomen tussen de koper en de verkoper op het moment van aanvaarding van de bestelling of zoals uiteengezet op de website op het moment dat de verkoper plaatst de bestelling.

2.2 Voor klanten die een bestaand account hebben bij Verkoper en de bestelde producten op voorraad zijn, worden automatisch verwerkt. De verkoper zal u niet bellen voor de bestelling, tenzij de koper een nieuwe klant is, of de koper om een telefoontje vraagt, of de verkoper contact moet opnemen met de koper om de beschikbaarheid van de voorraad, de betalings- of leveringsgegevens te bevestigen.

2.3 Indien de koper de offerte van de verkoper aanvaardt, zijn de daarin vermelde prijzen slechts geldig gedurende de periode van 30 dagen vanaf de datum van de offerte. Indien de Koper de Goederen vermeld in de Offerte na deze periode wenst te bestellen, dient een nieuwe Offerte te worden aangevraagd of dient een onderzoek te worden gedaan naar de prijs van de te bestellen Goederen.

2.4 Niettegenstaande de bovenstaande clausules behoudt de verkoper zich het recht voor om, door de koper op elk moment vóór de levering op de hoogte te stellen, de prijs van de goederen te variëren om elke significante wijziging in de kosten voor de verkoper weer te geven die het gevolg is van een factor waarop de Verkoper.

2.5 De koper draagt naast de overeengekomen prijs voor de goederen de kosten voor van toepassing zijnde omzetbelasting, vervoer en verzekering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

2.6 Indien de Koper geen goedgekeurde kredietrekening bij de Verkoper heeft, moet de Verkoper de volledige betaling van de totale prijs van de Goederen en alle toepasselijke omzetbelastingen, transport en verzekering ontvangen voordat de Bestelling kan worden verwerkt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. .

2.7 Als de koper een goedgekeurde kredietrekening bij de verkoper heeft, zal de volledige betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na de factuurdatum of later als de verkoper met de koper langere krediettermijnen is overeengekomen met betrekking tot de goederen. De verkoper heeft het recht om elke kredietfaciliteit in te trekken als de koper niet op de vervaldatum heeft betaald. Bovendien, als de betaling niet op de vervaldatum heeft plaatsgevonden, heeft de verkoper het recht om rente in rekening te brengen van 3 procent over het basistarief van de Bank of England over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum voor betaling tot ontvangst door de verkoper. van het volledige bedrag (inclusief eventuele opgebouwde rente), hetzij voor of na de uitspraak, samen met eventuele redelijke gerechtelijke of andere invorderingskosten.

2.8. Voor alle op maat gemaakte producten is de bestelling bevestigd en kan deze niet worden geannuleerd of geretourneerd nadat het specificatiedocument of het artworkbewijs is goedgekeurd door de koper.

2.9 Voor alle bestelde op maat gemaakte producten zal de verkoper een volledige, niet-restitueerbare betaling verlangen op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.10 De koper kan ervoor kiezen om te betalen via overschrijving, PayPal, creditcard of bankpas, of per cheque.

2.11 De verkoper zal van klanten met kredietrekeningen die 18 maanden niet hebben gekocht, verlangen dat ze hun nieuwe bestelling vooruit betalen. De Koper zal dan worden aangemaakt met zijn oude kredietrekening onder voorbehoud van een nieuwe kredietgoedkeuringsstatus die kan resulteren in variatie in de kredietvoorwaarden en de nieuw toegekende faciliteit.

2.12 De verkoper biedt een telefonische bevestigingsservice voor e-mail, fax en bestellingen die via de post worden ontvangen, indien dit bij de offerte is aangevraagd. De verkoper zal proberen klanten terug te bellen, maar behoudt zich het recht voor om te beslissen of we deze oproepen kunnen doen op basis van zakelijke volumes.

2.13 Voor kopers die een bestelling plaatsen via de website, kan de koper in aanmerking komen voor deelname aan het beloningsprogramma van de verkoper, waarbij punten kunnen worden verdiend voor bestellingen die via de website zijn geplaatst en volledig betaald. De punten die onder een dergelijk schema worden toegekend, vallen onder de voorwaarden van het beloningsprogramma, zoals te vinden op de website met het principe dat de financiële waarde die aan de punten wordt toegekend, kan worden gebruikt als een gedeeltelijke betaling voor een toekomstige bestelling.

3 – Levering en eigendom

3.1 Levering van de Goederen zal plaatsvinden door de Verkoper op het adres dat door de Koper is opgegeven, zoals bepaald op de Bestelling, of door de Koper die de Goederen ophaalt bij de Verkoper op enig moment nadat de Verkoper de Koper heeft geïnformeerd dat de Goederen zijn afgehaald. klaar voor verzameling. Bij aflevering of ophalen is een handtekening vereist die aangeeft dat de goederen veilig zijn ontvangen.

3.2 Alle datums die worden opgegeven voor de levering van de goederen zijn slechts bij benadering en de verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de goederen, door welke oorzaak dan ook.

3.3 Als de koper de goederen niet in ontvangst neemt, mag de verkoper, zonder enig ander recht of rechtsmiddel waarover de verkoper beschikt, opslaan tot de feitelijke levering en de koper de redelijke kosten (inclusief verzekering) van opslag in rekening brengen.

3.4 Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat over op de Koper: a) in het geval van Goederen die bij de Koper moeten worden afgeleverd, op het moment van levering of, indien de Koper ten onrechte nalaat de Goederen in ontvangst te nemen, het moment waarop de Verkoper de levering van de Goederen heeft aangeboden; of b) in het geval van goederen heeft de koper de verkoper verzocht om onbeheerd achter te laten op het aangevraagde afleveradres wanneer de koper niet in staat is om de goederen in ontvangst te nemen en te tekenen voor de goederen op het moment van levering. c) in het geval dat Goederen worden opgehaald bij de Verkoper, op het moment dat de Verkoper de Koper informeert dat de Goederen beschikbaar zijn voor afhaling.

3.5 Niettegenstaande de levering en de risico-overgang van de Goederen, of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, gaat het eigendom van de Goederen niet over op de Koper totdat de Verkoper de volledige prijs van de Goederen in contanten of vrijgemaakt heeft ontvangen. samen met eventuele kosten met betrekking tot omzetbelasting, vervoer en verzekering.

3.6 Tot het moment waarop het eigendom van de Goederen op de Koper is overgegaan, kan de Verkoper te allen tijde van de Koper verlangen dat hij de Goederen aan de Verkoper levert, en als de Koper dit niet onmiddellijk doet, het terrein van de Koper betreden. of een derde partij waar de Goederen zijn opgeslagen en de Goederen terugnemen.

4 – Beschikbaarheid

4.1 De verkoper zal ernaar streven om voldoende voorraad aan te houden om aan een bestelling te voldoen, maar als er onvoldoende voorraad is om de goederen te leveren of te leveren die reeds door de koper zijn betaald, zal de verkoper, naar eigen goeddunken, een vervangen product leveren of leveren of terugbetalen aan de Koper de voor de Goederen betaalde prijs zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen of, indien de Koper een klant is, kan de Verkoper, naar eigen goeddunken, een krediet verhogen om het aan de Koper gefactureerde bedrag te compenseren.

4.2 Voor sommige Maatwerkproducten waarbij fabricage door derden betrokken is, heeft de Verkoper het recht om de hoeveelheid Maatwerkproducten te variëren met plus of min 10% van het totale bestelde product als gevolg van het fabricageproces.

5 – Annulering en retourzendingen

5.1 De koper heeft het recht om de bestelling voor niet-aangepaste producten te annuleren door de verkoper binnen 30 dagen na de datum van afhaling of levering hiervan op de hoogte te stellen. Een dergelijke kennisgeving kan worden gedaan door te bellen, faxen, e-mailen of te mailen naar de verkoper. Als er een defect of defect in de Goederen is, moet de Koper de Verkoper op de hoogte stellen van het probleem op het moment van levering of zo snel daarna.

5.2 Bij annulering zal de koper de goederen op eigen kosten aan de verkoper retourneren, tenzij de goederen worden geretourneerd omdat het defecte, onjuiste goederen zijn of vanwege ongeschikte vervanging door de verkoper, in welk geval de verkoper de kosten van het retourneren voor zijn rekening neemt. onder voorbehoud van het kunnen benoemen van de vervoerder.

5.3 Indien de koper een bestelling van op maat gemaakte producten wil annuleren, dient dit te gebeuren voordat de bestelling wordt bevestigd. Op maat gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd nadat uw bestelling is bevestigd.

5.4 Wanneer de koper goederen aan de verkoper retourneert om andere redenen dan dat de goederen defect of defect zijn, zal de verkoper alleen naar eigen goeddunken ongewenste producten accepteren binnen 14 dagen na levering. De goederen moeten ongeopend en in verkoopbare staat zijn.

5.5 De koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle goederen die aan de verkoper worden geretourneerd, veilig en stevig worden verpakt om ervoor te zorgen dat ze onbeschadigd en geschikt voor wederverkoop worden geretourneerd. De verkoper behoudt zich het recht voor om de koper kosten in rekening te brengen voor goederen die hij niet kan doorverkopen omdat de koper deze clausule 6.5 niet naleeft. Behalve voor aanvragen voor voorbeeldgoederen, die meestal gratis worden geleverd, worden goederen niet verzonden of verkocht op proef- of retourbasis.

5.6 Bij ontvangst van de geretourneerde goederen zal de verkoper de waarde van de goederen crediteren of terugbetalen aan de koper, met inachtneming van de artikelen 5.3 – 5.5.

6 – Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Een claim van de koper die is gebaseerd op een defect in de kwaliteit, kwantiteit of staat van de goederen moet binnen 7 dagen aan de verkoper worden gemeld in overeenstemming met clausule 5 of (waar het defect of de storing niet duidelijk was bij een redelijke inspectie). van de ontdekking van het defect of de storing, maar niet langer dan 30 dagen vanaf de datum van levering. Als levering niet wordt geweigerd en de koper de verkoper niet dienovereenkomstig op de hoogte stelt, heeft de koper niet het recht om de goederen te weigeren en is de verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijk defect of defect, en is de koper verplicht de prijs te betalen alsof de Goederen waren geleverd in overeenstemming met het contract.

6.2 Inspectie van goederen direct na ontvangst van een levering wordt aanbevolen. Schade of tekortkomingen moeten binnen drie dagen aan de verkoper worden gemeld. Goederen die als beschadigd worden geweigerd, moeten worden ondertekend voor “Goederen geweigerd beschadigd” op de afleveringspapieren van de vervoerder; Goederen die worden geaccepteerd maar beschadigd zijn, moeten worden ondertekend voor “Goederen beschadigd”; Goederen die te kort zijn, moeten worden ondertekend voor “Te weinig ontvangen goederen” en de Koper moet het aantal geleverde items op de afleveringspapieren van de vervoerder wijzigen. Beschadigde of tekortschietende leveringen mogen niet worden ondertekend als “Niet gecontroleerd” op de afleveringspapieren van de vervoerder. Opmerking: als het papierwerk van de vervoerder niet correct is getekend voor beschadigde of tekortschietende leveringen, maakt dit de contractuele aansprakelijkheid van de verkoper onder deze voorwaarden ongeldig en behoudt de verkoper zich het recht voor om te weigeren de koper te crediteren voor de beschadigde of gebrekkige goederen.

6.3 Wanneer de koper de verkoper informeert dat er een geldige claim is met betrekking tot een van de goederen, zal de verkoper bij ontvangst van de geretourneerde goederen de fout of schade identificeren en de goederen op andere wijze inspecteren. De verkoper mag de prijs van de goederen naar eigen goeddunken vervangen, repareren of aan de koper terugbetalen, in welk geval de verkoper geen verdere aansprakelijkheid jegens de koper heeft. Als de goederen in goede staat en zonder defect blijken te zijn, worden ze op kosten van de verkoper teruggestuurd naar de verkoper. Voor alle duidelijkheid: de verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper voor winstderving, administratief ongemak, teleurstelling, indirecte of gevolgschade of schade die voortvloeit uit een probleem met betrekking tot de goederen en is niet aansprakelijk voor enige geld aan de Koper als compensatie anders dan enige restitutie onder deze Voorwaarden. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument en is ook niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de verkoper jegens u voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken uit te sluiten.

6.4 De garantie wordt door de verkoper verleend onder de volgende voorwaarden:

  • 6.4.1 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken aan de goederen die zijn ontstaan bij de levering door de koper.
  • 6.4.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek dat het gevolg is van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, externe krachten, schade veroorzaakt door de koper of een andere partij, of schade veroorzaakt door onjuiste installatie, gebruik, wijziging of reparatie van de Goederen.
  • 6.4.3 Voor producten waarbij een garantiekaart van een derde partij is meegeleverd, moet de kaart binnen dertig dagen na ontvangst van het product of de producten worden ingevuld en teruggestuurd naar surstromming.shop. Als de garantiekaart niet binnen dertig dagen is ontvangen, kan de garantie komen te vervallen.
  • 6.4.4 De verkoper is niet aansprakelijk onder de bovenstaande garantie als de totale prijs voor de goederen niet op de vervaldag is betaald.
  • 6.4.5 De garantie strekt zich niet uit tot onderdelen, materialen of apparatuur die niet door Verkoper zijn vervaardigd.
  • 6.4.6 Bovenstaande garantie wordt uitsluitend aan de Koper gegeven en is niet overdraagbaar aan derden.

7 – Beëindiging

De verkoper heeft het recht om verdere levering of levering op te schorten, alle goederen die onderweg zijn te stoppen of het contract met de koper onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving als de koper een verplichting niet nakomt of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden. of door of tegen haar wordt een procedure ingeleid wegens vermeend faillissement of insolventie. Bij beëindiging worden alle bedragen die aan de verkoper verschuldigd zijn in overeenstemming met deze voorwaarden onmiddellijk opeisbaar en is de verkoper niet verder verplicht om goederen aan de koper te leveren.

8 – Gebeurtenissen buiten onze controle

De verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper voor enige storing of vertraging in levering of levering of voor enige schade of defect aan de geleverde of geleverde goederen die is veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen. , daden van God en dergelijke.

9 – Algemeen

Als een deel van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is (inclusief enige bepaling waarin de verkoper zijn aansprakelijkheid jegens u, de koper, uitsluit), zal de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van enig ander deel van deze voorwaarden niet worden aangetast.

9.1 Dit contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zweedse wetgeving.

9.2 Uw privacy. Als onderdeel van onze voortdurende toewijding om u het hoogste niveau van kwaliteit en service te bieden, kunnen sommige oproepen worden gemonitord of opgenomen voor training van het personeel.

9.3 Gegevensbescherming. Mogelijk hebben we uw gegevens verkregen uit onze klantenlijst, website, gegevens van de vragensteller of van een bedrijvenlijst van een derde partij. We zullen alleen contact met u opnemen voor noodzakelijke transactionele communicatie of via kanalen waarvoor we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om te gebruiken. Als u uw gegevens wilt wijzigen of geen deel wilt blijven uitmaken van ons marketingprogramma, kunt u uw voorkeuren aanpassen via de website of door schriftelijk contact met ons op te nemen. Ons volledige privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe we handelen in overeenstemming met de AVG, vindt u hier .