1 – Warunki handlowe – Definicje

„Kupujący” oznacza osobę lub firmę, która akceptuje Ofertę Sprzedającego na sprzedaż Towarów lub której Zamówienie na Towar zostało przyjęte przez Sprzedającego.

„Towary” oznaczają towary (w tym wszelkie partie towarów lub ich części), które Sprzedawca ma dostarczyć zgodnie z niniejszymi Warunkami.

„Zamówienie” oznacza akceptację przez Kupującego Oferty Sprzedającego na Towary lub zamówienia złożonego przez Sprzedawcę na Towar za pośrednictwem katalogu Sprzedawcy lub strony internetowej, którą Kupujący akceptuje.

„Produkty na zamówienie” oznaczają wszelkie produkty zamówione przez Kupującego lub dostarczone do Kupującego, które zostały wykonane na zamówienie lub zamówione od strony trzeciej lub dostosowane do określonych wymagań określonych przez Kupującego.

„Produkty niespersonalizowane” oznaczają wszelkie produkty, które nie są produktami niestandardowymi.

„Sprzedawca” oznacza, że Surstromming.shop jest firmą zarejestrowaną w Szwecji – Dane kontaktowe: E-mail: support@surstromming.shop.

„Warunki” oznaczają standardowe warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie i obejmują wszelkie warunki specjalne uzgodnione na piśmie między Sprzedawcą a Kupującym. Niniejsze Warunki regulują sprzedaż Towarów sprzedanych przez Sprzedawcę Kupującemu wymienionemu w formularzu zamówienia udostępnionym na stronie internetowej Sprzedawcy lub w katalogu, w przypadku gdy Towar jest dostarczany w wyniku akceptacji Oferty przez Kupującego. Wypełniony formularz zamówienia lub Oferta wraz z Regulaminem stanowią całość i jedyną umowę pomiędzy stronami w zakresie sprzedaży Towarów i stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy stronami.

2 – Cena i płatność

2.1 Jeśli Kupujący złoży Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego, e-mailem lub pocztą, cena należna za Towar zostanie uzgodniona między Kupującym a Sprzedawcą w momencie przyjęcia Zamówienia lub zgodnie z treścią strony internetowej w chwili, gdy Sprzedawca składa zamówienie.

2.2 W przypadku klientów, którzy mają już konto u Sprzedawcy, a zamówione produkty są w magazynie, zostaną automatycznie przetworzone. Sprzedawca nie wezwie Cię do zamówienia, chyba że Kupujący jest nowym klientem, Kupujący poprosi o telefon lub Sprzedawca musi skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia dostępności zapasów, szczegółów płatności lub dostawy.

2.3 Jeżeli Kupujący zaakceptuje Ofertę Sprzedającego, wówczas ceny w niej zawarte są ważne tylko przez okres 30 dni od daty Oferty. W przypadku chęci zamówienia przez Kupującego Towaru wskazanego w Ofercie po tym okresie należy uzyskać nową Ofertę lub złożyć zapytanie o cenę zamawianego Towaru.

2.4 Niezależnie od powyższych klauzul, Sprzedawca zastrzega sobie prawo, powiadamiając Kupującego w dowolnym momencie przed dostawą, o zmianie ceny Towarów w celu odzwierciedlenia wszelkich znaczących zmian kosztów dla Sprzedającego, które są spowodowane jakimkolwiek czynnikiem pozostającym poza kontrolą Sprzedawca.

2.5 Kupujący ponosi koszty obowiązujących podatków od sprzedaży, transportu i ubezpieczenia oprócz uzgodnionej ceny za Towar, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie.

2.6 W przypadku braku przez Kupującego zatwierdzonego rachunku kredytowego u Sprzedawcy, Sprzedawca musi otrzymać pełną płatność za całkowitą cenę Towarów oraz wszelkie obowiązujące podatki od sprzedaży, przewóz i ubezpieczenie, zanim Zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. .

2.7 Jeżeli Kupujący posiada zatwierdzone konto kredytowe u Sprzedawcy, płatność zostanie dokonana w całości w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury lub później, jeśli Sprzedający uzgodni z Kupującym dłuższe warunki kredytu w odniesieniu do Towarów. Sprzedawca jest uprawniony do cofnięcia wszelkich linii kredytowych, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie. Ponadto, jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie, Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości 3 procent ponad Stawkę Bazową Bank of England od kwoty pozostałej do spłaty od dnia wymagalności płatności do jej otrzymania przez Sprzedającego. pełnej kwoty (w tym wszelkie narosłe odsetki) przed wydaniem wyroku lub po jego wydaniu, wraz z wszelkimi uzasadnionymi prawnymi lub innymi kosztami odzyskania pomocy.

2.8. W przypadku wszystkich Produktów Indywidualnych zamówienie jest potwierdzone i nie może zostać anulowane ani zwrócone po zatwierdzeniu dokumentu specyfikacji lub dowodu graficznego przez Kupującego.

2.9 W przypadku wszystkich zamówionych Produktów Spersonalizowanych Sprzedawca wymaga pełnej, bezzwrotnej płatności w momencie składania zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

2.10 Kupujący może wybrać płatność przelewem bankowym, PayPal, kartą kredytową lub debetową lub czekiem.

2.11 Sprzedawca wymaga, aby klienci posiadający konta kredytowe, które nie kupili przez 18 miesięcy, zapłacili za nowe zamówienie z góry od ostatniego zamówienia. Kupujący zostanie wówczas założony z wcześniejszym rachunkiem kredytowym, który będzie miał nowy status akceptacji kredytu, co może skutkować zmianami warunków kredytu i nowo przyznanego kredytu.

2.12 Sprzedawca zapewnia usługę telefonicznego potwierdzania wiadomości e-mail, faksów i zamówień otrzymanych pocztą, jeśli zażądano tego w momencie wyceny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oddzwonić do klientów, ale zastrzega sobie prawo do decydowania, czy możemy wykonywać takie połączenia w oparciu o wielkość transakcji.

2.13 W przypadku Kupujących składających Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, Kupujący może kwalifikować się do udziału w Programie premiowym Sprzedawcy, w ramach którego można zdobywać punkty za zamówienia złożone i opłacone w całości za pośrednictwem strony internetowej. Punkty przyznawane w ramach tego programu podlegają Warunkom programu premiowego, który można znaleźć na stronie internetowej, zgodnie z zasadą, że wartość finansowa przypisana punktom może zostać wykorzystana jako częściowa płatność na poczet przyszłego zamówienia.

3 – Dostawa i tytuł

3.1 Dostawa Towarów zostanie dokonana przez Sprzedającego na pierwszy adres podany przez Kupującego podany w Zamówieniu lub przez Kupującego odbierając Towar w siedzibie Sprzedającego w dowolnym momencie po powiadomieniu Kupującego przez Sprzedawcę, że Towar jest Gotowy do zbierania. Przy dostawie lub odbiorze wymagany będzie podpis potwierdzający bezpieczny odbiór towaru.

3.2 Wszelkie podane terminy dostawy Towarów są jedynie przybliżone i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie Towarów z jakiejkolwiek przyczyny.

3.3 Jeżeli Kupujący nie odbierze dostawy Towarów, to bez ograniczenia jakichkolwiek innych praw lub środków dostępnych Sprzedawcy, Sprzedawca może przechowywać Towary do czasu faktycznej dostawy i obciążyć Kupującego uzasadnionymi kosztami (w tym ubezpieczeniem) przechowywania.

3.4 Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi na Kupującego: a) w przypadku Towaru, który ma być dostarczony do siedziby Kupującego w momencie dostawy lub, jeżeli Kupujący niesłusznie nie odbierze dostawy Towaru, w chwili, gdy Sprzedawca zaproponował dostawę Towaru; lub b) w przypadku Towarów Kupujący wezwał Sprzedawcę do pozostawienia go bez opieki pod wskazanym adresem dostawy, gdy Kupujący nie może odebrać towaru i podpisać się pod jego potwierdzeniem w momencie dostawy. c) w przypadku odbioru Towaru z siedziby Sprzedawcy, z chwilą poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę, że Towar jest dostępny do odbioru.

3.5 Bez względu na dostawę i przejście ryzyka w Towarze lub jakiekolwiek inne postanowienie niniejszych Warunków, własność Towarów nie przechodzi na Kupującego, dopóki Sprzedawca nie otrzyma gotówką lub rozliczonych środków pieniężnych w pełnej wysokości ceny Towaru. wraz z wszelkimi opłatami z tytułu podatków od sprzedaży, przewozu i ubezpieczenia.

3.6 Do czasu, gdy własność Towarów przejdzie na Kupującego, Sprzedawca może w dowolnym momencie zażądać od Kupującego dostarczenia Towarów Sprzedawcy, a jeśli Kupujący nie uczyni tego niezwłocznie, wejść na dowolny teren Kupującego lub jakąkolwiek osobę trzecią, w której towary są przechowywane i odzyskują towary.

4 – Dostępność

4.1 Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgromadzić wystarczającą ilość zapasów, aby zrealizować Zamówienie, jednak jeśli nie ma wystarczających zapasów do dostarczenia lub dostarczenia towarów już opłaconych przez Kupującego, Sprzedawca, według własnego uznania, dostarczy lub dostarczy produkt zastępczy lub zwróci Kupujący zapłacił cenę za Towar tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu 30 dni lub, jeśli Kupujący jest klientem konta, Sprzedawca może, według własnego uznania, zaciągnąć kredyt na kwotę zafakturowaną Kupującemu.

4.2 W przypadku niektórych Produktów Spersonalizowanych, które obejmują produkcję przez stronę trzecią, Sprzedawca jest uprawniony do zmiany ilości Produktów Spersonalizowanych o plus lub minus 10% całkowitego produktu zamówionego w wyniku procesu produkcyjnego.

5 – Anulowanie i zwroty

5.1 Kupujący jest uprawniony do anulowania Zamówienia na Produkty Niestandardowe poprzez powiadomienie Sprzedającego o anulowaniu w ciągu 30 dni od daty odbioru lub dostawy. Takie powiadomienie można przesłać telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą do Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia wady lub wady Towaru Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałym problemie w momencie dostawy lub zaraz po jej zakończeniu.

5.2 W przypadku anulowania Kupujący zwróci Towar Sprzedającemu na własny koszt, chyba że Towar zostanie zwrócony z powodu wadliwości, niewłaściwego towaru lub z powodu nieodpowiedniej wymiany przez Sprzedawcę, w którym to przypadku Sprzedawca pokryje koszty zwrotu z zastrzeżeniem możliwości wyznaczenia przewoźnika.

5.3 Jeśli Kupujący chce anulować zamówienie na Produkty na zamówienie, musi to zrobić przed potwierdzeniem zamówienia. Produktów niestandardowych nie można zwrócić po potwierdzeniu zamówienia.

5.4 W przypadku, gdy Kupujący zwróci Sprzedawcy towary z przyczyn innych niż te, które są wadliwe lub wadliwe, Sprzedawca przyjmie niechciane produkty wyłącznie według własnego uznania w ciągu 14 dni od dostawy. Towar musi być nieotwarty i nadający się do sprzedaży.

5.5 Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia, że wszelkie Towary zwracane Sprzedawcy są bezpiecznie i bezpiecznie zapakowane, aby zapewnić, że zostaną zwrócone w stanie nieuszkodzonym i nadającym się do ponownej sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego za wszelkie Towary, których nie może odsprzedać z powodu nieprzestrzegania przez Kupującego punktu 6.5. Poza zamówieniami na próbki towarów, zwykle dostarczane bezpłatnie, towary nie są wysyłane ani sprzedawane na zasadzie próbnej lub zwrotnej.

5.6 Po otrzymaniu zwróconego towaru Sprzedający zaksięguje lub zwróci Kupującemu wartość towaru, z zastrzeżeniem punktów 5.3 – 5.5.

6 – Gwarancja i odpowiedzialność

6.1 Reklamacja Kupującego oparta na jakiejkolwiek wadzie jakości, ilości lub stanu Towarów zostanie zgłoszona Sprzedawcy zgodnie z klauzulą 5 lub (jeśli wada lub awaria nie była widoczna po rozsądnej kontroli) w ciągu 7 dni o wykryciu wady lub awarii, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy. Jeżeli dostawa nie zostanie odrzucona, a Kupujący nie powiadomi o tym Sprzedawcy, Kupujący nie ma prawa do odrzucenia Towaru, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za taką wadę lub awarię, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny tak, jakby Towar został dostarczony zgodnie z umową.

6.2 Zaleca się kontrolę towaru niezwłocznie po otrzymaniu dostawy. Uszkodzenie lub krótką dostawę należy zgłosić Sprzedawcy w ciągu trzech dni. Towary, które zostały odrzucone jako uszkodzone, muszą być opatrzone podpisem „Towar odrzucony uszkodzony” na dokumentacji dostawy przewoźnika; Towary, które zostały przyjęte, ale są uszkodzone, muszą być opatrzone podpisem „Towar uszkodzony”; Towary, które są krótkie, muszą być opatrzone podpisem „Towar otrzymany jako krótki”, a Kupujący musi zmienić liczbę dostarczonych pozycji w dokumentacji dostawy przewoźnika. Uszkodzone lub krótkie dostawy nie mogą być oznaczone jako „Niezaznaczone” w dokumentacji dostawy przewoźnika. Uwaga: Jeśli dokumenty przewoźnika nie zostaną prawidłowo podpisane dla uszkodzonych lub krótkich dostaw, spowoduje to unieważnienie odpowiedzialności umownej Sprzedającego na tych warunkach, a Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania Kupującemu za uszkodzony lub krótki towar.

6.3 W przypadku, gdy Kupujący powiadomi Sprzedającego, że istnieje uzasadnione roszczenie w odniesieniu do któregokolwiek z Towarów, Sprzedawca po otrzymaniu zwróconego towaru zidentyfikuje wadę lub uszkodzenie i sprawdzi towar w inny sposób. Sprzedawca może według własnego uznania wymienić, naprawić lub zwrócić Kupującemu cenę Towaru, w którym to przypadku Sprzedawca nie ponosi dalszej odpowiedzialności wobec Kupującego. Jeśli okaże się, że towar jest w dobrym stanie bez wad, zostanie on zwrócony sprzedawcy na koszt sprzedawcy. Dla jasności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utratę zysków, niedogodności administracyjne, rozczarowanie, straty pośrednie lub następcze lub szkody wynikające z jakiegokolwiek problemu związanego z Towarem i nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek pieniądze Kupującemu w ramach rekompensaty innej niż jakikolwiek zwrot dokonany na podstawie niniejszych Warunków. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa konsumenta ani nie ma na celu wykluczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Ciebie za świadome wprowadzenie w błąd.

6.4 Gwarancja udzielana jest przez Sprzedającego na następujących warunkach:

  • 6.4.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe w dostawie dostarczonej przez kupującego.
  • 6.4.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania, nienormalnych warunków pracy, siły zewnętrznej, szkód spowodowanych przez Kupującego lub jakąkolwiek inną osobę lub szkód spowodowanych przez niewłaściwe instalacja, użytkowanie, modyfikacja lub naprawa Towarów.
  • 6.4.3 W przypadku produktów, do których dołączona jest karta gwarancyjna strony trzeciej, karta musi zostać wypełniona i zwrócona do surstromming.shop w ciągu trzydziestu dni od otrzymania produktów. Jeśli karta gwarancyjna nie zostanie dostarczona w ciągu trzydziestu dni, gwarancja może utracić ważność.
  • 6.4.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powyższej gwarancji, jeżeli całkowita cena za Towar nie została zapłacona przed upływem terminu płatności.
  • 6.4.5 Gwarancja nie obejmuje części, materiałów lub wyposażenia, które nie zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę.
  • 6.4.6 Powyższa gwarancja udzielana jest wyłącznie Kupującemu i nie podlega przeniesieniu na żadną osobę trzecią.

7 – Rozwiązanie

Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania dalszej dostawy lub dostawy, zatrzymania towarów w transporcie lub natychmiastowego rozwiązania umowy z Kupującym w drodze pisemnego wypowiedzenia, jeśli Kupujący naruszy zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy lub nie będzie w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności. lub wszczęto postępowanie w sprawie domniemanego bankructwa lub niewypłacalności lub przeciwko niemu. Po rozwiązaniu umowy wszelkie środki pieniężne należne Sprzedawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami stają się natychmiast wymagalne i płatne, a Sprzedawca nie ma dalszego obowiązku dostarczania jakichkolwiek towarów Kupującemu.

8 – Wydarzenia poza naszą kontrolą

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek awarie lub opóźnienia w dostawie lub dostawie ani za jakiekolwiek uszkodzenia lub wady Towarów dostarczonych lub dostarczonych w ramach niniejszej Umowy, które są spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznościami pozostającymi poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi strajkami, lokautami , akty Boże i tym podobne.

9 – Ogólne

Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków jest nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna (w tym jakiekolwiek postanowienie, w którym Sprzedawca wyklucza swoją odpowiedzialność wobec Ciebie, Kupującego), nie ma to wpływu na ważność, legalność lub wykonalność jakiejkolwiek innej części niniejszych warunków.

9.1 Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem szwedzkim.

9.2 Twoja prywatność. W ramach naszego stałego zaangażowania w zapewnianie najwyższego poziomu jakości i usług, niektóre rozmowy mogą być monitorowane lub nagrywane w celu spełnienia wymagań dotyczących szkolenia personelu.

9.3 Ochrona danych. Być może uzyskaliśmy Twoje dane z naszej listy klientów, strony internetowej, rekordów osób pytających lub z listy firm zewnętrznych. Skontaktujemy się z Tobą tylko w celu niezbędnej komunikacji transakcyjnej lub za pośrednictwem kanałów, na których użycie mamy Twoją wyraźną zgodę. Jeśli chcesz zmienić jakiekolwiek swoje informacje lub nie chcesz dalej uczestniczyć w naszym programie marketingowym, możesz zmienić swoje preferencje za pośrednictwem strony internetowej lub kontaktując się z nami na piśmie. Pełną naszą politykę prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy zgodnie z RODO, można znaleźć tutaj .